Održana 37. sednica Opštinskog veća

Autor :  Sep 01, 2017

U zgradi Opštine Alibunar, održana je 37 sednica Opštinskog veća, kojom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Predrag Belić.

Na sednici su doneti sledeći zaključci:

1. Utvrđen je predlog Odluke o pružanju materijalne pomoći studentima sa teritorije opštine Alibunar.  Poseban vid pružanja materijalne pomoći studentima sa teritorije opštine Alibunar koji se školuju na visokoobrazovnim ustanovama regulisan je Predlogom Odluke kojom studenti mogu ostvariti pomoć za 9 meseci u narednoj nastavnoj godini. Odlukom je  utvrđeno da pravo na pružanje materijalne pomoći studenti ostvaruju pod određenim uslovima i koja dokumenta studenti treba da prilože uz zahtev za utvrđivanje prava na materijalnu pomoć.Zahtev za utvrđivanje prava na materijalnu pomoć podnosi se Centru za socijalni rad najkasnije do 10. decembra kalendarske godine u kojoj započinje aktuelnu godinu studiranja. Pravo studenta na materijalnu pomoć utvrđuje Centar za socijalni rad posebnim rešenjem, ceneći ispunjenost uslova na osnovu priložene dokumentacije uz zahtev.Predsednik opštine će posebnim rešenjem utvrditi iznos mesečnog anuiteta novčane pomoći studentima, u skladu sa mogućnostima budžeta opštine Alibunar.Odlukom su utvrđene i obaveze korisnika materijalne pomoći u slučaju nastupanja činjenica zbog kojih više ne bi trebalo da bude korisnik materijalne pomoći. 

2. Utvrđen je predlog Odluke o davanju saglasnosti na uspostavljenje prava službenosti Opštinsko veće je utvrdilo predlog Odluke o davanju saglasnosti na uspostavljanje prava službenosti na javnoj površini – katastarska parcela 6153, ostalo zemljište, površine  0,0633 ha u javnoj svojini Opštine Alibunar  -  u korist  investitora ''EPS Distribucija'' d.o.o. Beograd, Ogranak ''Elektrodistribucija Pančevo. Između Opštine Alibunar i investitora biće zaključen ugovor, kojim će se urediti sva prava i obaveze  od značaja  za potpisnike  ugovora.  

3. Utvrđen je predlog Odluke o određivanju granice građevinskog područja i parcela unutar granice građevinskog područja naselja Banatski Karlovac. Ovom odlukom određene su granice građevinskog područja naselja Banatski Karlovac na osnovu Plana generalne regulacije naselja Banatski Karlovac(„Službeni list opštine Alibunar“, broj 32/16). Na osnovu Plana generalne regulacije naselja Banatski Karlovac i grafičkog prikaza katastarsko-topografskog plana sa granicom obuhvata plan i građevinskog područja u okviru granice građevinskog područja naselja Banatski Karlovac. 

4. Utvrđen je predlog Odluke o promeni namene poljoprivrednog u građevinsko zemljište na osnovu Plana generalne regulacije naselja Banatski Karlovac Na osnovu Plana generalne regulacije Banatski Karlovac, utvrđene su granice građevinskog područja naselja Banatski Karlovac. Ovom odlukom se utvrđuje predlog kojim se unutar granica građevinskog podrućja naselja Banatski Karlovac vrši promena namene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište, a na osnovu Plana generalne regulacije  naselja Banatski Karlovac( „Sl.list opštine Alibunar“, broj 32/16). 

5. Doneta je Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnog prostora u svojini opštine Alibunar Na predlog Opštinske uprave opštine Alibunar, Opštinsko veće opštine Alibunar donelo je Odluku o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup poslovnog prostora u svojini opštine Alibunar i to sledećih poslovnih prostora:1. poslovni prostor u Alibunaru broj 1, Trg slobode br. 6, parcela top.br. 911, k.o. Alibunar, površine 40,00 m²;2.poslovni prostor u Alibunaru broj 2, Trg slobode br. 6, parcela top.br. 911, k.o. Alibunar, površine 106,90 m²;3.poslovni prostor u Alibunaru broj 4, Trg slobode br. 6, parcela top.br. 911, k.o. Alibunar, površine 74,80 m²;4.poslovni prostor u Alibunaru broj 6,  Trg slobode br. 6, parcela top.br. 911, k.o. Alibunar, površine 54,80 m²;5.poslovni prostor u Nikolincima, Glavna br. 44, parcela top.br. 666, k.o. Nikolinci, površine 62,40 m²;6.poslovni prostor u Vladimirovcu, Cara Lazara br. 49, parcela top.br. 2187, k.o. Vladimirovac, površine 18,00 m².Početni iznos mesečne zakupnine za poslovne prostore u Alibunaru koji su predmet javnog oglasa je 250,00 dinara po 1 m², a početni iznos mesečne zakupnine za poslovne prostore u Nikolincima i Vladimirovcu koji su predmet javnog oglasa je 200,00 dinara po 1 m² korisne površine poslovnog prostora.Navedeni poslovni prostori daju se u zakup na određeno vreme, a najduže do 5 godina.Postupak po ovoj Odluci i Javnom oglasu za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u svojini opštine Alibunar sprovešće Javno preduzeće za puteve i izgradnju ''Inženjering opštine Alibunar'' iz Alibunara (u daljem tekstu: Preduzeće) i o sprovođenju postupka staraće se direktor Preduzeća.Rok za podnošenje ponuda po javnom oglasu je 8 (osam) dana i traje od 30.08.2017. godine. Otvaranje ponuda obaviće se dana 12.09.2017. godine sa početkom u 12.00 časova u prostorijama JP ''Inženjering opštine Alibunar'' u Alibunaru, Trg slobode br. 19. 

6. Doneta je Odluka o pristupanju realizaciji projekta Izrada Plana detaljne regulacije za Izletište Devojački bunar Opština Alibunar je ovom Odlukom odobrila 700.000 dinara, što predstavlja 41,2 % sopstvenih prihoda kao učešće u eventualnoj realizaciji projekta Izrade Plana detaljne regulacije  za Izletište „Devojački bunar“, a u skladu sa uslovima Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine koji je raspisao Pokrajinski Sekretarijat za privredu i turizam.    

7. Doneto je rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve  Iz sredstava tekuće budžetske rezerve budžeta opštine Alibunar, utvrđenih Odlukom o budžetu opštine Alibunar za 2017.godinu, ovim rešenjem se odobravaju sredstva u iznosu od 2.000.000 dinara za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade OŠ “Prvi maj“ Vladimirovac.

8. Prihvaćen je Zaključak Štaba za vanredne situacije opštine Alibunar Na predlog štaba za vanredne situacije opštine Alibunar, Opštinsko veće opštine Alibunar prihvatilo je zaključak u kojem se usvaja predlog Štaba o ukidanju vanredne situacije proglašene u n.m. Nikolinci zbog zabrane upotrebe vode za piće iz vodovodne mreže. Ukidanjem vanredne situacije ostaje na snazi zabrana upotrebe vode za piće do dovođenja u stanje njene hemijske ispravnosti, a snabevanje vodom za piće obavljaće JKP“univerzal“ iz Alibunara u okviru redovne delatnosti sopstvenim snagama i sredstvima.

9. Prihvaćen je predlog rešenja Stručne komisije za ocenu programa odn.projekta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u opštini Alibunar u oblasti sporta     Na predlog Stručne komisije za ocenu programa odn.projekata kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u opštini Alibunar u oblasti sporta, Opštinsko veće je donelo nekoliko rešenja o izmeni rešenja o odobravanju sredstava  iz budžeta opštine Alibunar za finansiranje programa u oblasti sporta u 2017.godini saglasno sa programom za finansiranje sporta za 2017.godinu.

Opština Alibunar i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"
  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Jun 2018 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30