Održana 20. sednica Skupštine opštine Alibunar

Autor :  Feb 26, 2018
U Alibunaru je održana 20. sednica Skupštine opštine kojom je predsedavao predsednik SO Alibunar Siniša Gavrančić. 
Sednici je pored predsednika opštine Predraga Belića, prisustvovalo ukupno 14 odbornika iz odborničkih grupa Srpske napredne stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Demokratske stranke.
Na sednici su usvojena sledeća akta:
     
1.  Doneto je Rešenje o izboru člana Opštinskog veća
 
Željko Đorović izabran je za člana Opštinskog veća opštine Alibunar.
Mandat člana Opštinskog veća opštine Alibunar počinje da teče od dana izbora, odnosno od 14. februara 2018. godine i traje do isteka mandata Opštinskog veća opštine Alibunar. Predsednik opštine Predrag Belić predložio je Željka Đorovića iz Banatskog Karlovca za kandidata za člana Opštinskog veća opštine Alibunar.
Izbor člana Opštinskog veća izvršen je na 20. sednici Skupštine opštine Alibunar održanoj dana 14. februara 2018. godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika. Postupak tajnog glasanja sproveo je Glasački odbor imenovan na sednici Skupštine opštine Alibunar dana 14. februara 2018. godine
Na osnovu utvrđenih rezultata tajnog glasanja, utvrđeno je da je Željko Đorović izabran na funkciju člana Opštinskog veća opštine Alibunar.
 
2.  Doneta je Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Alibunar
 
Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Alibunar za 2018. godinu (u daljem tekstu: LAPZ) predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini. Planom se definišu ciljevi i prioriteti politike zapošljavanja i utvrđuju programi i mere koji će se realizovati, kako bi se dostigli postavljeni ciljevi i omogućilo održivo povećanje zaposlenosti. Na osnovu postojećih činjenica i analiza o prioritetima u oblasti zapošljavanja, kao i odgovarajućih inicijativa i projekata, obezbeđuje se uslov za pristup sredstvima Fondova Evropske unije i pristup sredstvima za sufinansiranje mera lokalne politike zapošljavanja od strane nadležnog Ministarstva i Pokrajinskog sekretarijata
Pored Nacionalne službe za zapošljavanje – ispostave Alibunar i Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Pančevo, koja je nosilac politike zapošljavanja na teritoriji opštine Alibunar, 2010. godine formiran je Lokalni savet za zapošljavanje opštine Alibunar, kao savetodavno telo koje daje mišljenja i preporuke u vezi pitanja od interesa za unapređenje zapošljavanja i to: planovima zapošljavanja, programima i merama aktivne politike zapošljavanja, propisima iz oblasti zapošljavanja i drugim pitanjima u oblasti zapošljavanja.
Radi efikasnije realizacije utvrđenih ciljeva politike zapošljavanja, opština Alibunar konkuriše na raspisane javne pozive za učešće u sufinansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja koje sprovode Nacionalne službe za zapošljavanje i Sekretarijat.
U skladu sa Zakonom, a na predlog Lokalnog saveta za zapošljavanje, Opštinsko veće opštine Alibunar je utvrdilo predlog budžeta opštine Alibunar za 2018. godinu kojim su opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara za realizaciju politike zapošljavanja i to za program javni radovi 500.000,00 dinara i program stručne prakse 1.500.000,00 dinara.
Utvrđeni prioriteti, ciljevi i zadaci postižu se sprovođenjem mera aktivne politike zapošljavanja. Mere aktivne politike zapošljavanja realizuju organi opštinske uprave i Lokalni savet za zapošljavanje opštine Alibunar u saradnji sa ostalim ustanovama, organizacijama i udruženjima iz oblasti zapošljavanja.
 
Lokalnim akcionim planom za 2018. godinu predviđeni su sledeći programi:
 
1. Organizovanje javnih radova od interesa za opštinu Alibunar 
Javni radovi od interesa za opštinu su mera aktivne politike zapošljavanja, koja se organizuje u cilju zapošljavanja, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih lica i ostvarivanja određenog društvenog interesa.
Na poslovima javnih radova zapošljavaju se prvenstveno teže zapošljiva nezaposlena lica i lica iz ranjivih kategorija do ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni radovi iz oblasti kulture se isključivo realizuju za osobe sa invaliditetom. Javni radovi na teritoriji Opštine Alibunar u 2018. godini organizovaće se u oblasti socijalnih, humanitarnih, kulturnih i komunalnih aktivnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode u trajanju od najviše 4 meseci. Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja Javnih radova imaju: javna preduzeća i ustanove, javno komunalno preduzeće, privredna društva, preduzetnici, zadruge, društvene organizacije, udruženja građana i organ lokalne samouprave. Sredstva namenjena za organizovanje Javnih radova koriste se za zarade nezaposlenih lica uključenih u javne radove, za naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada, troškove sprovođenja javnih radova i troškove za organizovanje obuke.Mesto obavljanja delatnosti poslodavca, tj. mesto rada lica koje bude zaposleno ili radno angažovano, kao i mesto vođenja evidencije nezaposlenog lica je sa teritorije opštine Alibunar.  Očekivani rezultati programa su zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih. Indikator je broj zaposlenih lica iz navedene kategorije. 
 
2. Podsticanje zapošljavanja mladih putem finansiranja stručnog osposobljavanja za samostalan rad u struci – stručna praksa
Program stručne prakse obuhvata sticanje praktičnih znanja i veština za samostalan rad u struci, bez zasnivanja radnog odnosa, radi sticanja iskustva za polaganje pripravničkog odnosno stručnog ispita u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca. Program je namenjen nezaposlenim licima bez radnog iskustva u struci sa najmanje srednjim obrazovanjem, bez obzira na godine života. Mera traje u skladu sa zakonom, a najduže 12 meseci.
Očekivani rezultati su zapošljavanje mladih nezaposlenih lica radi sticanja iskustva za polaganje pripravničkog/stručnog ispita. Indikator je broj mladih zaposlenih lica. – projekcija: 10 lica.
Opština Alibunar je do 15. februara 2018. godine, preko nadležne Filijale Pančevo NSZ, podnela ministarstvu nadležnom za poslove zapošljavanja zahtev za učešće u finansiranju programa, ili mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih u NAPZ, i to za programa javni radovi od interesa za opštinu Alibunar u iznosu od 500.000,00 dinara. Nakon odluke resornog ministra o učešću Republike Srbije u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja, Opština Alibunar i nadležna Filijala NSZ će zaključiti sporazum o načinu i postupku realizacije programa politike zapošljavanja, kao i drugim pitanjima od značaja za njihovo sprovođenje.
 
3. Doneta je Odluka o davanju saglasnosti na uspostavljanje prava službenosti
 
Odbornici SO Alibunar usvojili Odluku na ustanovljavanje prava stvarne službenosti za izgradnju VN i NN kablova iz STS ''Devojački bunar 3'' u Devojačkom Bunaru, prilaza zemljištu za potrebe njihovog postavljanja, nadzora, redovnog i vanrednog održavanja, popravki ili zamene, kao i preduzimanje ostalih neophodnih radova održavanja, u dužini od 18,00m, a prema skici lokacije kablovskih vodova, kao sastavnom delu ove Odluke, investitoru ''EPS Distribucija'' d.o.o. Beograd, Ogranak ''Elektrodistribucija Pančevo'' iz Pančeva, na sledećim parcelama u KO Banatski Karlovac.
-broj  katastarske parcele 6490, potes Vekerle, ostalo zemljište, površine  7.046m²; -broj  katastarske parcele 6649, potes Vekerle, ostalo zemljište, površine  28.086m². Radi izgradnje VN i NN kablova iz STS ''Devojački bunar 3'', potrebno je ustanoviti određeno pravo službenosti na zemljištu iz tačke 1. ove Odluke kao poslužnom dobru u korist povlasnog dobra, odnosno svakodobnog vlasnika povlasnog dobra. Zbog toga se investitor obratio opštini Alibunar zahtevom za davanje saglasnosti za uspostavljanje prava službenosti i preduzimanje neophodnih podzemnih i ostalih radova. Skupština opštine Alibunar, u ime Opštine Alibunar, konstatatovala da postoje svi zakonski uslovi za uspostavljanje prava službenosti u traženom obimu, kao i opravdani interes Opštine Alibunar da se projekat realizuje.
 
4. Usvojeno Rešenje o davanju saglasnosti za postavljanje optičkog kabla
 
Skupština opštine Alibunar usvojila je Rešenje o saglasnosti ''Windvision Windfarm A'' d.o.o. Alibunar i ''Windvision Windfarm V'' d.o.o. Alibunar, ul. Žarka Zrenjanina 10, Alibunar, za postavljanje optičkog kabla za potrebe priključenja TS 35/220 kV/kV ''Alibunar 1'' i TS 35/220 kV/kV ''Alibunar 2'' na elektronsku komunikacionu mrežu preko katastarske parcele br. 1628 K.O. Vladimirovac. 
 
5. Usvojeno je Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Statuta JP „Inženjering opštine Alibunar“ 
 
Na osnovu člana 20. stav 6. i člana 37. Statuta Javnog preduzeća za puteve i izgradnju ''Inženjering opštine Alibunar'' Alibunar, Nadzorni odbor Javnog preduzeća za puteve i izgradnju ''Inženjering opštine Alibunar'' Alibunar, na sednici od 05. februara 2018. godine, usvojilo je izmene Statuta JP „Inženjering opštine Alibunar“ 
 
6. Donetoje Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu nepokretne imovine u javnu svojinu opštini Alibunar 
 
Skupština opštine Alibunar usvojila Rešenje o davanju saglasnosti  na Odluku o prenosu nepokretne imovine u javnu svojinu Opštini Alibunar, broj: 69/2018 od 05. februara 2018. godine,  koju je doneo Nadzorni odbor Javnog preduzeća za puteve i izgradnju ''Inženjering opštine Alibunar''.
 
7. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku na Program korišćenja  budžetske pomoći JKP „Univerzal“ 
 
PROGRAM KORIŠĆENJA BUDŽETSKE POMOĆI
 
Shodno planiranim sredstvima za subvencije opštine Alibunar, izvršeno je i planiranje korišćenja budžetske pomoći za 2018. godinu.
Ukupna sredstva subvencija su 5.000.000,00 dinara i povlačiće se sukcesivno tokom 2018. godine.
 
8. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Univerzal“  o kreditnom zaduženju JKP „Univerzal“ 
 
SO Alibunar usvojila saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća ''Univerzal'' Alibunar o kreditnom zaduženju Javnog komunalnog preduzeća ''Univerzal'' Alibunar, broj 375/2018 od 09. februara 2018. godine. Reč je o redovnoj proceduri na početku svake budžetske godine. Kreditno zaduženje kod ''Komercijalne banke'' radi očuvanja stalne likvidnosti preduzeća, povlačenje odobrenih kreditnih sredstava do 10 miliona dinara samo po potrebi u vanrednim situacijama
 
9. U skladu sa Odlukom o budžetu opštine Alibunar za 2018. godinu, usvojeni su od strane nadležnih organa upravljanja i data je saglasnost Skupštine opštine Alibunar na programe poslovanja i finansijske planove za 2018. godine sledećih indirektnih korisnika budžeta opštine:
 
1.JKP ''Univerzal'' Alibunar;
2.JATP ''Alibunar'' Alibunar;
3.Turističke organizacije opštine Alibunar;
4.Opštinske biblioteke „Vuk Karadžić“ Alibunar;
5.Ustanove kulturnih delatnosti „Centar za kulturu opštine Alibunar“ Alibunar;
6.Centra za socijalni rad „1. mart“ Alibunar;
7.Doma zdravlja ''Alibunar'' Alibunar;
8.Crvenog krsta Alibunar;
9.osnovnih škola sa teritorije Opštine Alibunar;
10.Ekonomsko-trgovinske škole ''Dositej Obradović'' Alibunar;
11.Predškolske ustanove ''Poletarac'' Alibunar;
12.mesnih zajednica sa teritorije opštine Alibunar;
 
Na predlog Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose SO Alibunar: 
 
1.imenovan je novi Nadzorni odbor JKP ''Univerzal'' Alibunar 
2.imenovan je novi Nadzorni odbor JP ''Inženjering opštine Alibunar'' 
3.imenovan je novi Upravni odbor Centra za socijalni rad ''1.mart'' Alibunar 
4.imenovan je novi Nadzorni odbor Centra za socijalni rad ''1.mart'' Alibunar 
5.imenovan je novi Upravni odbor Turističke organizacije Alibunar 
6.imenovan je novi Nadzorni odbor Turističke organizacije Alibunar 
 
Danom donošenja Rešenja o imenovanju novog Saveta prestaje funkcija članovima prethodnog Saveta.
Opština Alibunar i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"
  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Error: No articles to display

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Mart 2019 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31